Bilişim Kaynaklarını Kullanım Politikası

1. Tanımlamalar

Siirt Üniversitesi Bilişim Kaynakları: Mülkiyet hakları Siirt Üniversitesi'ne ait olan, Siirt Üniversitesi tarafından lisanslanan/kiralanan ya da Siirt Üniversitesi tarafından kullanım hakkına sahip olunan her türlü bilgisayar/bilgisayar ağı, donanımı, yazılımı ve servisleri "Siirt Üniversitesi Bilişim Kaynağı" olarak tanımlıdır.

Siirt Üniversitesi Bilişim Kaynakları Kullanıcıları: Siirt Üniversitesi Bilişim Kaynaklarını kullanmak üzere, bu kaynaklar üzerinde gerekli yetkilendirme tanımları yapılarak belirlenen özel ve tüzel kişilerdir.

Siirt Üniversitesi Kullanıcıları: Siirt Üniversitesi'nin idari yapısı içinde yer alan birimlerde akademik ve idari görevlerde bulunan kadrolu/geçici personel ile Siirt Üniversitesi'nde öğrenim hayatını sürdürmekte olan tüm lisans ve lisansüstü öğrenciler "Siirt Üniversitesi Kullanıcıları" olarak tanımlanır. Bu kullanıcılar, Siirt Üniversitesi Bilişim Kaynaklarını doğrudan kullanım hakkına sahiptir.

Özel Kullanıcılar: Siirt Üniversitesi Bilişim Kaynaklarının geçici ve/veya kısıtlı olarak kullanıma sunulduğu özel ve tüzel kişiler "Özel Kullanıcılar" olarak tanımlanır. Siirt Üniversitesi'nin kurumsal işbirliği içinde olduğu özel ve tüzel kişiler bu tanım kapsamında, Rektörlüğün görüşü ve izni doğrultusunda Siirt Üniversitesi Bilişim Kaynaklarını kısıtlı ve/veya geçici olarak kullanım hakkına sahiptir.

Kapsamdışı Kullanıcılar: Siirt Üniversitesi Bilişim Kaynaklarını, Siirt Üniversitesi Kullanıcıları ve Özel Kullanıcılar başlığı altında tanımlandığı biçimiyle kullanım hakkına sahip olmayan, sadece genel kullanıma açık kaynak ya da servisleri (Örneğin; Siirt Üniversitesi web sayfaları, Siirt Üniversitesi Elektronik Liste Servisi, ftp servisi vb.) kullanan kişi ve kuruluşlar Kapsamdışı Kullanıcılar olarak tanımlanır.

 

2. Kullanım

Temel Kullanım : Siirt Üniversitesi Bilişim Kaynaklarının, Üniversitenin eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme, toplumsal hizmet, ve idari/yönetimsel faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olan kullanımı "Temel Kullanım" olarak tanımlanır.

İkincil (tali) Kullanım : Temel Kullanım tanımı dışında kalan her türlü kullanım, "İkincil (tali) Kullanım" olarak tanımlanır. Kaynakların, ancak Temel Kullanım kapsamında ihtiyaç duyulmayan atıl kapasitesinin bu amaç için kullanılabilmesi söz konusudur. İkincil (tali) Kullanım, Temel Kullanımı kısıtlayıcı/engelleyici boyutlara ulaştığında Genel İlkelere aykırı kullanım kapsamına girer. 

 

3. Genel İlkeler

·        Siirt Üniversitesi Bilişim Kaynakları, Temel Kullanım kapsamındaki ihtiyaçlar için hizmete sunulmaktadır. Bu kaynakların israfından kaçınılmalıdır.

·        Siirt Üniversitesi Bilişim Kaynaklarını kullanıma sunan birimler,

                                     I.          Kullanıcı bilgilerinin gizliliğini, mahremiyetini korumalı,

                                   II.          Kaynakların adil olarak paylaştırılmasını sağlamalı,

                                  III.          Kaynağa yönelik tehditleri en aza indirebilmek için risk düzeylerine göre güvenlik önlemlerini almalı,

                                 IV.          Kritik olma düzeyine göre kaynakları yedeklemeli,

                                   V.          Güvenliği ilgilendiren durumlarda kanıt özelliği taşıyabilecek bilgileri, kaynakları kullananların kimliğinin tespit edilmesini sağlayacak düzende tutmalıdır.

·        Siirt Üniversitesi Bilişim Kaynakları kullanıcıları, Temel Kullanım kapsamında kullanımlarına tahsis edilen/mülkiyeti kendilerine ait olan kaynakların güvenliği ile ilgili kişisel önlemlerini almalı, bu kaynaklar üzerinde yer alan bilgileri, kritik olma düzeyine göre yedeklemelidir.

·        Siirt Üniversitesi Bilişim Kaynakları, Siirt Üniversitesi yönetiminin yetkilendirdiği makamlarca belirlenmiş kurallar ve yönergeler çerçevesinde, yetkinin veriliş amacını aşmayacak şekilde ve yapılacak her iş için uygun yetkilendirme ile kullanılmalı, yetki almadan değiştirilmemeli, ortadan kaldırılmamalıdır.

·        Siirt Üniversitesi Bilişim Kaynakları, bu kaynaklar kullanılarak oluşturulan ve bu kaynaklar üzerinde barındırılan/kullanılan her türlü kaynağın (yazılım, donanım, ağ kaynağı) kullanım kurallarına ve koşullarına (izin, kaynak gösterim koşulu, telif hakkı, lisans koşulları, ağ kullanım kuralları, vb.) uyularak kullanılmalıdır.

·        Siirt Üniversitesi Bilişim Kaynakları,

                                     I.          Kullanım hakkını, doğrudan ya da dolaylı olarak devretmek ya da kiralamak amacıyla,

                                    II.          Ticari nitelik taşıyan ve gelir teminine yönelik kullanımlar için, Rektörlük makamından izin alınmadan,

kullanılmamalıdır.

 

·        Siirt Üniversitesi Bilişim Kaynakları,

                                     I.          Siirt Üniversitesi içi bilgi kaynaklarını (duyuru, haber, doküman vb.), yetkisiz ve/veya izinsiz olarak 3. kişilere/kuruluşlara dağıtmak amacıyla,

                                    II.          Siirt Üniversitesi'ne ve 3. kişilere/kuruluşlara ait bilgilere ve kaynaklara (bilgisayar, bilgisayar ağı, yazılım ve servisler) izinsiz ve/veya yetkisiz erişim sağlamak, amacıyla,

                                  III.          diğer kullanıcıların kaynak kullanım hakkını engelleyici faaliyetlerde bulunmak amacıyla,

                                  IV.          kaynaklara zarar verici/kaynakların güvenliğini tehdit edici biçimde

kullanılmamalıdır.

 

·        Siirt Üniversitesi Bilişim Kaynakları,

i)       Genel ahlak ilkelerine aykırı materyal üretmek, barındırmak, iletmek,

ii)      Siyasi propaganda yapmak,

iii)    Rastgele ve alıcının istemi dışında mesaj (SPAM iletiler) göndermek

amacıyla kullanılmamalıdır.

·        Siirt Üniversitesi Bilişim Kaynakları, Üniversite yönetmeliklerine, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve bunlara bağlı olan yönetmeliklere aykırı faaliyetlerde bulunmak amacıyla kullanılamaz.

·        "Yasal Sorumluluk Reddi (Disclaimer)" metinleri, Genel İlkelere aykırı kullanımların kabul edilebilir olduğunu göstermez.

 

4. Yetki ve Sorumluluklar

 

·        Üniversite, temel amaçları doğrultusunda, Siirt Üniversitesi Bilişim Kaynaklarını kullanıcılarına sunar, bu hizmetlerin çalışırlığını ve sürekliliğini sağlar.

·        Siirt Üniversitesi Bilişim Kaynakları kullanıcıları, Siirt Üniversitesi sunucuları üzerinde kendilerine tahsis edilen "Kullanıcı Kodu/Şifre" ikilisi ve/veya IP (Internet Protocol) adresi kullanılarak gerçekleştirdikleri her türlü etkinlikten, Siirt Üniversitesi Bilişim Kaynaklarını kullanarak oluşturdukları ve/veya kendilerine tahsis edilen Siirt Üniversitesi Bilişim Kaynağı üzerinde bulundurdukları her türlü kaynağın (belge, doküman, yazılım, vb.) içeriğinden, kaynağın kullanımı hakkında yetkili makamlar tarafından talep edilen bilgilerin doğru ve eksiksiz verilmesinden, ilgili kaynağın kullanım kurallarına, Üniversite Yönetmeliklerine, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve yasal mevzuata karşı birebir kendileri sorumludur.

·        Siirt Üniversitesi yönetimi, Siirt Üniversitesi Kullanıcıları ve Özel Kullanıcılar ile üçüncü kişi veya kuruluşlar arasında doğabilecek her türlü ihtilaf durumunda doğrudan taraf olma hakkını saklı tutar.

·        Siirt Üniversitesi Rektörlüğü ve/veya yetkilendirdiği birimler, Siirt Üniversitesi Bilişim Kaynakları kullanımı hakkında genel-geçer kuralları belirleyip, bu kuralları gelişen teknolojinin öngördüğü biçimde sürekli olarak değerlendirir ve gerekli değişiklikleri hayata geçirir. Bu tür değişiklikler yapıldığında genel duyuru mekanizmaları ile kullanıcılar bilgilendirilir.

 

5. Uygulama ve Yaptırımlar

 

·        Siirt Üniversitesi Bilişim Kaynaklarının Genel İlkelere aykırı etkinlikler dahilinde kullanılması durumunda Siirt Üniversitesi makamları gerçekleştirilen eylemin;

                                               I.          Yoğunluğuna,

                                             II.          Kaynaklara veya kişi / kurumlara verilen zararın boyutuna,

                                            III.          Tekrarına

göre aşağıdaki işlemlerin bir ya da birden fazla maddesini, sıra ile ya da sırasız uygulayabilir;

                                               I.          Kullanıcı sözlü ve/veya yazılı olarak uyarılır

                                             II.          Kullanıcıya tahsis edilmiş Siirt Üniversitesi Bilişim Kaynakları sınırlı veya sınırsız süre ile kapatılabilir

                                            III.          Üniversite bünyesindeki akademik/idari soruşturma mekanizmaları harekete geçirilebilir

                                           IV.          Adli yargı mekanizmaları harekete geçirilebilir.

 

·        Kullanım ve Kullanıcı tanımlarının yetersiz kaldığı ya da "Siirt Üniversitesi Bilişim Kaynakları Kullanım Politikaları" belgesi dahilinde tanımlı olmayan durumlar Siirt Üniversitesi makamlarınca değerlendirilir.


ENDER EMRE ETİZ
Güncelleme : 15.06.2022 08:19:00